"Los gatos beben la leche."

翻译:这猫喝牛奶。

1 年前

4 条评论


https://www.duolingo.com/Max691228

神出错,句子明明写的LOS GATOS,怎么翻译就变成这猫喝牛奶,难道不是这些猫喝牛奶??请问标准答案的翻译人员是学西语的吗?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1 年前

https://www.duolingo.com/dliu0

?????

10 个月前

https://www.duolingo.com/Jolie370764

复数。。请修正bug

5 个月前

https://www.duolingo.com/Noki242440

複數好嗎?

5 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!