"Where will they run?"

แปลว่า:พวกเขาจะวิ่งที่ไหน

July 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AmpThitipa1

พวกคุณกับพวกเขาเหมือนกันไหม


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

ต่างกันครับ

  • พวกคุณ = You / you all / all of you / you people

ผมอธิบายมากกว่าในกระทู้ที่ลินก์นี้นะครับ

https://www.duolingo.com/comment/23428653

  • พวกเขา = They

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย