"You read a book and I read the newspaper."

แปลว่า:คุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

July 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MonkeyDLuf319230

สระเอ เอาออกก็ไม่ได้ แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน