"I do not have to reach that train."

แปลว่า:ฉันไม่ต้องไปถึงรถไฟขบวนนั้น

July 23, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย