"We are cooking lunch for you."

แปลว่า:พวกเรากำลังทำข้าวเที่ยงให้คุณอยู่

July 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tqy19

ตอบ พวกเราทำอาหารกลางวันให้คุณ ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Panoi

พวกเรากำลังทำข้าวเทียงให้คุน


https://www.duolingo.com/profile/Khachornpo

ใช้ข้าวเที่ยงแล้วมันแปลกๆ เปลี่ยนอาหารกลางวันดีกว่า


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ทำไมเขียนว่า มื้อเที่ยงไม่ได้ละ


https://www.duolingo.com/profile/PupaeKriti

อาหารกลางวัน กับ อาหารเที่ยงต่างกันตรงไหนค่ะ ตอบด้วยค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน