"Sheeatsthefood."

แปลว่า:เธอกินอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

เธอกินอาหาร ห้ามเว้นวรรคนะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Warit9

เธอรับประทานอาหาร ก็ผิดหรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kay528505

รับประทานก็ไม่ได้หรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย