"She eats the food."

แปลว่า:เธอกินอาหาร

July 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

เธอกินอาหาร ห้ามเว้นวรรคนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Warit9

เธอรับประทานอาหาร ก็ผิดหรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/Kay528505

รับประทานก็ไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย