"I wear a skirt."

แปลว่า:ฉันสวมกระโปรง

July 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BOSSPISITP

ฉันใส่กระโปง


https://www.duolingo.com/profile/ponn17

เสียงที่ได้ยินไม่ใช่แบบนั้น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

This should definitely also accept "ผมสวมกระโปรง", especially since it was just spoken to me in a man's voice (-:


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

จะใช้สวม หรือ จะใช้ใส่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน