"Shetookmebysurprise."

แปลว่า:เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 15
  • 15
  • 10
  • 8
  • 6
  • 3
  • 3
  • 548

You took me by surprise จริงๆค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1

ทำไมเฉลยว่า เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

เธอทำให้ฉันประหลาดใจ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HafisBHW

ภาษาอังกฤษซะยาว แปลเป็นไทยว่า "เธอ" เฉย ๆ นี่นะ?

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/skSL12

คือ???????

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

บ้า

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ztgg10

ควย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย