"Shehadwashedherclothes."

แปลว่า:เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sareelp

คำตอบน่าจะเป็น "เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ" หรือเปล่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tan14007

เธอได้ซักผ้าของเธอ ก็ควรจะเป็นคำตอบได้(ในรูปแบบภาษาพูด)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pisittapon

^_^

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Niraninra

เธอได้ทำความสะอาดเสื้อผ้าของเธอ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย