"She had washed her clothes."

แปลว่า:เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ

July 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sareelp

คำตอบน่าจะเป็น "เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ" หรือเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/tan14007

เธอได้ซักผ้าของเธอ ก็ควรจะเป็นคำตอบได้(ในรูปแบบภาษาพูด)


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

เธอได้ทำความสะอาดเสื้อผ้าของเธอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย