"I want to drive."

แปลว่า:ฉันอยากขับรถ

July 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ตอบถูกแล้วแต่บอกว่าไม่ถูกอีกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย