1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Now is not a suitable time t…

"Now is not a suitable time to tell her."

Translation:Bây giờ không phải là thời gian thích hợp để nói với cô ấy.

July 27, 2017

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

Theo thiển ý thì tiếng việt không mấy ai dùng từ "thời gian" mà dùng từ "thời điểm " hoặc đơn giản hơn là từ "lúc "


https://www.duolingo.com/profile/AnhTuan1960

Bây giờ không phải là thời gian thích hợp để nói cho cô > Why wrong?


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

Dictionary hints say 'thích hợp với...' and not 'thích hợp để..'


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

"Hiện tại không phải là một thời gian phù hợp để kể cô ấy"--marked wrong

"Hiện tại không phải là một thời gian phù hợp để nói với cô ấy--marked wrong


https://www.duolingo.com/profile/AnhTuan1960

Bây giờ không phải là thời gian thích hợp để nói cho cô > Why wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Brian_KB

Với should not be required...

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.