"Now is not a suitable time to tell her."

Translation:Bây giờ không phải là thời gian thích hợp để nói với cô ấy.

July 27, 2017

1 Comment

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

Theo thiển ý thì tiếng việt không mấy ai dùng từ "thời gian" mà dùng từ "thời điểm " hoặc đơn giản hơn là từ "lúc "

July 27, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.