"You have one apple."

แปลว่า:คุณมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kate333761

ตอบถูกแต่บอกว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pla430379

ตอบถูก น่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย