1. Forum
  2. >
  3. Topic: Romanian
  4. >
  5. "Oamenii trăiesc mult în Elve…

"Oamenii trăiesc mult în Elveția."

Translation:People live long in Switzerland.

July 27, 2017
Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.