1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράν…

"Δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα, εκατό."

Μετάφραση:Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

July 27, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.