"My father will read his book."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันจะอ่านหนังสือของเขา

July 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JBlXlM

แหม่ ต้องใส่คุณพ่อ ด้วยนะ

December 9, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย