"My father will read his book."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันจะอ่านหนังสือของเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JBlXlM

แหม่ ต้องใส่คุณพ่อ ด้วยนะ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย