"She is only seventeen."

แปลว่า:เธออายุสิบเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Panu.
Panu.
  • 14
  • 12
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 36

เธออายุเพียงสิบเจ็ดปี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/praew958642

she is only nineteen

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hi8q0c

I have permanently changed my duolingo language to Thai. I do not speak nor understand Thai. HELP!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เอิ่ม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

ภาษาไทยเพี้ยนเยอะนะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

555

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 12

555

7ชั่วโมงที่แล้ว 7 ชั่วโมงที่แล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย