"She drinks milk."

แปลว่า:เธอดื่มนม

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/norto

She ควรจะแปลว่า หล่อน ได้ด้วย เพราะอันที่จริงตามตำราสอนภาษายุคก่อน ใช้หล่อนหมด เพราะ เธอ จริง ๆ แล้วไม่ได้ระบุเพศ ใช้ได้ทั้งชายและหญิง แต่ หล่อน ใช้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น


https://www.duolingo.com/profile/jae749260

แปลถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ladda589044

นอ น หายตัวหนึ่งน่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย