"I am leaving this town."

แปลว่า:ฉันกำลังจะออกจากเมืองนี้

July 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ผมกำลังออกจากเมืองนี้ น่าจะถูกนะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย