"Yes, I speak English."

แปลว่า:ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ

July 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aimdekza

ตอบถูก แต่ขึ้นไม่ถูกทำไงค่ะ

February 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bj4C5

ตอบถูก​ แต่ขึ้นว่าไม่ถูก

January 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VVWf6

ใช่, ฉันพูดภาษาอังกฤษ

April 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/AtthapornW

ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้

September 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/spPM10

ตอบถูก แต่ขึ้นผิด

July 29, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย