"I need water."

แปลว่า:ฉันต้องการน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/I_am_benz

Need = ต้องการ Want = อยากได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/6ieC6

Need แปลว่าจำเป็นมากๆ Want แปลว่าต้องการ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yord367277

คำตอบถูกแล้วทำไม่ว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/koy722978

ตอบน้ำก็ถูกแล้ว ทำไมผิด55

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย