"แมวตัวนี้นอนใกล้หมาตัวนี้"

แปลว่า:The cat sleeps near the dog.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gade164060

Why I can't use "this" in the sentence?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lisa841546

แมว/หมาตัวนี้ควรจะใช้เป็น This cat/This dog

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KikKookic

เห็นด้วยนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

ถ้าแปลจากอังกฤษเป็นไทยก็พอจะใช้ตัวนั้นตัวนี้แทน the ในบางรูปประโยคได้ แต่ถ้าแปลจากไทยเป็นอังกฤษกรณีนี้ผมก็ว่าใช้ this แทนคำว่า ตัวนี้ น่าจะตรงตามความหมายที่สุดนะครับ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย