"She has lived there for seven years."

แปลว่า:เธอได้อยู่ที่นั้นนานเจ็ดปีแล้ว

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ตอบถูกแล้วนะ แต่ไม่ผ่าน วรรณยุกต์ผิดก็ไม่น่าจะใช่เนอะ

August 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/JubJib6

ตอบถูกแต่ไม่ผ่าน..ใส่วรรณยุกต์เหมือนเฉลยก็ยังผิดอีก

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/loAx11

มึนกับแอพ.

November 12, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย