"She has lived there for seven years."

แปลว่า:เธอได้อยู่ที่นั้นนานเจ็ดปีแล้ว

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ตอบถูกแล้วนะ แต่ไม่ผ่าน วรรณยุกต์ผิดก็ไม่น่าจะใช่เนอะ


https://www.duolingo.com/profile/JubJib6

ตอบถูกแต่ไม่ผ่าน..ใส่วรรณยุกต์เหมือนเฉลยก็ยังผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

มึนกับแอพ.


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เธอได้อยู่ที่นั่นนานเจ็ดปี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย