"Thirteen days ago"

แปลว่า:สิบสามวันที่แล้ว

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ตอบว่า 13 วันที่แล้ว ไม่ได้เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

สิบสามวันที่แล้วก็ยังไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Lin1763

ตอบถูกแล้วน่ะ


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ตอบถูกแต่ไม่ผ่านต้องตอบอย่างไรดี


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

"สิบสามวันมาแล้ว" ก็เป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกัน กรุณาเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมด้วยครับ This is the same correct answer, Can you add it to your system plesse?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย