"Thirteendaysago"

แปลว่า:สิบสามวันที่แล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
 • 14
 • 14
 • 10
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 523

ตอบว่า 13 วันที่แล้ว ไม่ได้เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
 • 14
 • 14
 • 10
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 523

สิบสามวันที่แล้วก็ยังไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lin1763

ตอบถูกแล้วน่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chinkaoian

ตอบถูกแต่ไม่ผ่านต้องตอบอย่างไรดี

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย