"Mypresentation"

แปลว่า:การนำเสนอของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ตอบถูกเหมือนเฉลย..แต่ไม่ให้ถูก...กรุณาแก้ไขด้วยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย