"My presentation"

แปลว่า:การนำเสนอของฉัน

August 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

ตอบถูกเหมือนเฉลย..แต่ไม่ให้ถูก...กรุณาแก้ไขด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย