"They write about her."

แปลว่า:พวกเขาเขียนเกี่ยวกับเธอ

August 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

เกี่ยวกับเธอครับ


https://www.duolingo.com/profile/godOver

พวกเค้าเขียนเกี่ยวกับเค้า คือไรฟะ


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

พวกเขาเขียนเกี่ยวกับเธอ


https://www.duolingo.com/profile/penny718445

ตอบถูกแต่กุก้งงอยู่ดี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย