"Ishermotheralive?"

แปลว่า:คุณแม่ของเธอมีชีวิตอยู่ไหม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/somsiri4

คุณแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย