"We eat lunch."

แปลว่า:พวกเรากินข้าวเที่ยง

August 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Now211076

ตอบถูก​แล้ว​


https://www.duolingo.com/profile/TUY69869

ไม่มีเสียงจ้ส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย