"We eat lunch."

แปลว่า:พวกเรากินข้าวเที่ยง

August 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TUY69869

ไม่มีเสียงจ้ส


https://www.duolingo.com/profile/Dugdigkung

"พวกเราทานข้าวเที่ยง" มันควรจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/Now211076

ตอบถูก​แล้ว​


https://www.duolingo.com/profile/ChanitaMah

พูดถูกแล้วแต่ขึ้นผิดตลอด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย