1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "He only cares about the prof…

"He only cares about the profit."

Translation:Anh ấy chỉ quan tâm về lợi nhuận.

August 4, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/HarnieLe

Câu này dịch "Anh ấy cũng quan tâm đến lợi nhuận" hoặc "Anh ấy chỉ quan tâm tới lợi nhuận" cũng chính xác. Những từ này trong tiếng Việt hoàn toàn có thể hoán đổi với nhau

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.