"She cuts an orange."

แปลว่า:เธอตัดส้มลูกหนึ่ง

August 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KrittikaNa

เธอหั่นส้มลูกหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/ArtSakkasem

เธอหั่นส้มหนึ่งผล


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เธอตัดส้มหนึ่งลูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย