"Where is she at?"

แปลว่า:เธออยู่ที่ไหน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/I_am_benz

เธอ 》》เค้า?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/4tlj2

มันต้องมีที่ด้วยนะ แก้ไขด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NoonThanra

ในแบบทดสอบไม่มีคำว่าเธอนะคะมีช้อยให้เลือกคำว่าเค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย