"Youhaveabird!"

แปลว่า:คุณมีนก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 14
  • 10
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3
  • 523

ทำไมตอบว่าคุณมีนกตัวหนึ่งผิดล่ะ แล้วไมทีประโยค You have an elephant ยังเฉลยว่า คุณมีช้างตัวหนึ่ง อธิบายมาเลยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ic-Q

เห็นด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5Lxc5

คุณมีนก ไม่ใช่เธอมีนก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YukihiraBM

เกมกวนประสาทครับง่ายๆ ตอบแบบนี้จะเอาอีกอย่าง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wattanapol

คุณ ไม่ใช่ เธอ you notshe

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

เกมอาจบัก

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย