1. Forum
 2. >
 3. Topic: Vietnamese
 4. >
 5. "Ai là chỉ huy của căn cứ này…

"Ai chỉ huy của căn cứ này?"

Translation:Who is the commander of this base?

August 7, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/wordgeek416

chỉ huy 指揮

 • Mandarin zhǐhuī
 • Cantonese zi2 fai1
 • Hakka (Sixian) chṳ́-fî
 • Minnan chí-hui

căn cứ 根據

 • Mandarin gēnjù
 • Cantonese gan1 geoi3
 • Hakka (Sixian) kîn-kí
 • Minnan kin-kì/kun-kù
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.