"Các bác sĩ phải phân tích những kết quả."

Dịch:The doctors have to analyze the results.

1 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.