Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các bác sĩ phải phân tích những kết quả."

Dịch:The doctors have to analyze the results.

1 năm trước

0 Nhận xét