"We have different opinions."

แปลว่า:ความคิดเห็นของพวกเราแตกต่างกัน

August 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

พวกเรามีความคิดเห็นแตกต่างกัน


https://www.duolingo.com/profile/JeeBooOne

พวกเรามีความคิดเห็นต่างกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย