"Why and when?"

แปลว่า:ทำไมและเมื่อไร

August 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

"ทำไม และ เมื่อไร" เว้นวรรคก็ไม่ได้!!? ทั้งๆที่คำตอบถูกเหมือนกัน!! ตอบตรงหมด!! ให้ผิดต่างกันแค่เว้นวรรคแค่เนี้ยนะ!!!?? สัส!!!!


https://www.duolingo.com/profile/TipTip12

แม่งแค่เว้นวรรคก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/PananCmk

ทำไมและเมื่อไหร่ น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกว่า เมื่อไร นะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/JaruTongsu

เมื่อไรเป็นภาษาเขียน ถูกแล้วค่ะ เมื่อไหร่จริงๆเป็นภาษาพูด เอามาเขียนไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/pimWuti

เอิ่มตอบถูกแต่ทำไมแดง


https://www.duolingo.com/profile/Nadearsasi

แค่เว้นวรรคผิด=ผิด ขำ


https://www.duolingo.com/profile/sunisa316783

ไม่มีคำว่าและค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/FQJS18

ก็พิมถูก แต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/UmmaritKae

ทำไมและเมื่อไหร่


https://www.duolingo.com/profile/ubonkarn

กรุณา ปรับปรุงด้วยน่ะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/8HhP9

กูแค่เว้นวัก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย