"Whyandwhen?"

แปลว่า:ทำไมและเมื่อไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PananCmk

ทำไมและเมื่อไหร่ น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกว่า เมื่อไร นะค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HwTh10

คต

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaruTongsu

เมื่อไรเป็นภาษาเขียน ถูกแล้วค่ะ เมื่อไหร่จริงๆเป็นภาษาพูด เอามาเขียนไม่ได้

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pimWuti

เอิ่มตอบถูกแต่ทำไมแดง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย