"Sheleaveshim."

แปลว่า:เธอไปจากเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kan128221

ไม่ควรใช้คำว่า เค้าเลยครับ เห็นหลายข้อแล้ว ใช้เธอ ไปเลยง่ายกว่าครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย