"My son does not know how to count."

แปลว่า:ลูกชายของฉันไม่รู้ว่านับยังไง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hana787291

ลูกชายของฉันนับไม่เป็น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย