"My son does not know how to count."

แปลว่า:ลูกชายของฉันไม่รู้ว่านับยังไง

August 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hana787291

ลูกชายของฉันนับไม่เป็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย