"He will eat breakfast."

แปลว่า:เขาจะกินข้าวเช้า

August 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pipatpong1

ไม่ ฉันเข้าใจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย