Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have bread."

แปลว่า:พวกเรามีขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/7m39

พวดเรามีขนมปัง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9LL52

พวกเรามีขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawinjapen

พวกเขามีขนมปัง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/7m39

พวก*

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VVWf6

พวกเรามีขนมปัง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/liftaoy

อักษรไม่ครบ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zanier13

อักษรไม่มี ข. ค่ะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา