"Italy is a country."

แปลว่า:อิตาลีเป็นประเทศ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

nation คือ ประเทศ country คือ เขต/เมือง ไม่ใช้เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย