"The man drinks wine."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/John278143

ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w0V32

This man drinks wine

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w0V32

This man drinks wine

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w0V32

This mam drinks wine

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pum309297

This man drinks wine

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CVFo4

ผมตอบถูก​แล้ว​นะ​

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pacharapol4

ผู้ชายดื่มไวน์ก็น่าจะถูกน้า

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย