"The man drinks wine."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์

August 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pacharapol4

ผู้ชายดื่มไวน์ก็น่าจะถูกน้า


https://www.duolingo.com/profile/Prathuan

แล้วจะไปต่อยังงัยพิมพ์​ตามเฉลยยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

This mam drinks wine


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

This man drinks wine


https://www.duolingo.com/profile/KanSungton

ถ้าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นthis manสิ


https://www.duolingo.com/profile/John278143

ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์


https://www.duolingo.com/profile/CVFo4

ผมตอบถูก​แล้ว​นะ​


https://www.duolingo.com/profile/MlI614

ระบบเริ่มเออเร่อละ


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

This man drinks wine


https://www.duolingo.com/profile/Pum309297

This man drinks wine


https://www.duolingo.com/profile/SumonkanCh

พลาดthe this บ่อยจัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย