"He speaks English."

แปลว่า:เขาพูดภาษาอังกฤษ

August 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Omvv12

ตอบถูกแล้วบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/nittythai

พิมพ์​ยาก​ ตอบถูกแล้วยังบอกว่าผิด น่า​จะมี​เป็น​รูปคำๆให้เลือกไปเลย​ เร็ว​กว่า​


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Nice to meet you..here is a good way to learn Thai..until duolingo releases a learn "Thai in English Course"... ขอบคุณครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย