"The book is about the dog."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหมาตัวนี้

August 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SathapornL

หนังสือเล่นนี้เกี่ยวกับสุนัข?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย