"They will walk."

แปลว่า:พวกเขาจะเดิน

August 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

They = พวกเขา

August 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/pae_look

พวกเขาจะเดิน แก้ไขด้วย

September 12, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย