"I pay for your food."

แปลว่า:ฉันจ่ายเงินค่าอาหารของคุณ

August 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fu-i

ถูกแล้ว ทำไมผิดละคะ


https://www.duolingo.com/profile/MonkeyD.Go1

ฉันจ่ายเงินค่าอาหารของคุณ ก็น่าจะถูกนะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย