"It started three weeks ago."

แปลว่า:มันได้เริ่มสามอาทิตย์ที่แล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TeerawatKh

มันเริ่มต้นเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย