"He has bread."

แปลว่า:เขามีขนมปัง

August 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Party553322

ไม่ได้อ่านว่า ฮี แฮส แบรด หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/Anucha357391

เบรด ครับ ไม่ใช่ แบรด bad


https://www.duolingo.com/profile/Phattarapo18

ออกเสียงสั้นกว่า bad ใช่ไหมครับ


https://www.duolingo.com/profile/WiroonBall

ทำไม ใช้ has ไม่ใช้ have


https://www.duolingo.com/profile/pearpairpaer

He,she,it เป็นคำนามเอกพจน์ค่ะ ใช้has ถ้าใช้haveจะต้องเป็นคำนามพหูพจน์ เช่น I ,you, we ,they

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย