"Sometimes she cooks with him."

แปลว่า:บางครั้งเธอทำกับข้าวกับเขา

August 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

She ควรแปลว่า เธอ อย่างเดียว


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

บางครั้งเธอทำอาหารกับเขา


https://www.duolingo.com/profile/ues78

อาหารไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย